آموزش ساخت درخت کارتونی در بلندر
آموزش ساخت درخت کارتونی در بلندر
ساخت کوه یخ شناور در بلندر
آموزش ساخت نمایی از یک روستای قرون وسطی
آموزش مدلسازی تبر جنگی در بلندر
نحوه ساختن assets برای بازی در بلندر
آموزش مدلسازی دروازه قلعه در بلندر
آموزش CGCookie – Animation Workflow & Body Mechanics
مدلسازی مسلسل دستی Suomi M31
Blender Tutorial EEVEE : Getting Started
آموزش مدلسازی ساندویچ در بلندر
ساخت یک کوه واقعی گرایانه در بلندر
مدلسازی مداد در بلندر
مدلسازی و متحرک سازی قطار اسباب بازی در بلندر
مدلسازی لوازم آشپزخانه در بلندر
آموزش ساخت یک خانه در بلندر
آموزش Modeling Modular Game Assets