آموزشهای SomeKevin – Blender Speed art 10-25
آموزش Create a Modern Interior : Blender Tutorial
آموزش مدلسازی ساندویچ در بلندر
ساخت یک کوه واقعی گرایانه در بلندر
مدلسازی مداد در بلندر
مدلسازی و متحرک سازی قطار اسباب بازی در بلندر
مدلسازی لوازم آشپزخانه در بلندر
آموزش ساخت یک خانه در بلندر
آموزش 3DMotive – UV Mapping in Blender
آموزش Creative Shrimp – Blender space vfx
آموزش Udemy – Learn Blender 3D – Become a 3D artist and create 50 models
آموزش CGCookie – Modeling Realistic Characters with Blender
آموزش CGCookie Creating Plants in Blender
آموزش Architectural Design Tools in Blender
آموزش مدل سازی نمایی از شهر ونیز
آموزش INTRODUCTION TO BLENDER