آموزش Modeling Modular Game Assets
آموزش Creating a Tower Defense Game
آموزش CGCookie Sculpting the Wrangler
آموزش Make a low poly Autumn Scene in Blender and Unity in 30 min
آموزش Lynda – Blender: Game Asset Textures
آموزش Learn Level Design with Blender and Unity 3D
آموزش انیمیشن و متحرکسازی در ساخت بازی | Creating Game Animations in Blender
آموزش ساخت کاراکتر برای بازیسازی در بلندر | Blender Cookie – Low Poly Character Creation Training
آموزش آشنایی برای ساخت بازی در بلندر | CG Cookie Introduction to Game Asset Creation
آموزش ساخت بازی در بلندر | Game Asset Creation
آموزش ساخت ساختمان بازی در بلندر | 3DMotive – Modular Building in Unity and Blender Volume 1-3
آموزش ساخت یک محیط بازی در نرم افزار بلندر و یونیتی | Creating a Game Environment in Blender and Unity
آموزش اسکالپت دهی در ساخت بازی در بلندر | Blender: Game Asset Sculpting
آموزش مدلسازی با جزئیات کم برای بازی های ویدیویی در بلندر | Udemy – Learn low poly modeling in blender for video games in 1 hour
آموزش اصول اولیه مدلسازی در ساخت یک بازی در بلندر | Udemy – Blender 3D Modeling Tools for Beginner Game Developers
آموزش ساخت یک محیط بازی با جزئیات کم در بلندر | Designing a Low Poly Game Environment in Blender