آموزش مدلسازی فیل فانتزی در بلندر
آموزش udemy – 3D Animation with Blender for beginners
آموزش INTRODUCTION TO BLENDER
آموزش مدلینگ و انیمیشن ربات سگ نما
شروع سریع و آسان یادگیری نرم افزار بلندر
آموزش CGCookie – Fundamentals of Rendering with Cycles
آموزش CGCookie – Fundamentals of Compositing
آموزش CGCookie – Fundamentals of Shading
آموزش CGCookie – Fundamentals of Lighting
آموزش CGCookie – Fundamentals of Modifiers
آموزش Learn Level Design with Blender and Unity 3D
آموزش Blender Inside Out
آموزش شروع کار در نرم افزار بلندر | Blender 3d Unleashed – Master 3d Fundamentals Quickly
آموزش مقدماتی مدلسازی در بلندر | Introduction to Modeling in Blender
آموزش ساخت یک مدل تخیلی در بلندر | Designing and Modeling a Sci-Fi Prop in Blender
آموزش آشنایی برای ساخت بازی در بلندر | CG Cookie Introduction to Game Asset Creation