دانلود آموزش CGCookie – Shaderforge (Blender Cycles)


دانلود آموزش CGCookie – Shaderforge (Blender Cycles)

در این دوره آموزشی یاد می گیرید با موتور رندر Cycle چگونه متریال و شیدر را ساخته و از آنها در مدلهای سه بعدی استفاده کنید .

دانلود آموزش CGCookie – Shader Forge (Blender Cycles)  :

زمان آموزش : 8 ساعت

حجم آموزش : 6.76 GB

دانلود – بخش اول
دانلود – بخش دوم
دانلود – بخش سوم
دانلود – بخش چهارم
دانلود – بخش پنجم
دانلود – بخش ششم
دانلود – بخش هفتم
دانلود – بخش هشتم
دانلود – بخش نهم
دانلود – بخش دهم
دانلود – بخش یازدهم
دانلود – بخش دوازدهم
دانلود – بخش سیزدهم
دانلود – بخش چهاردهم
دانلود آموزش CGCookie – Shaderforge (Blender Cycles)