آموزش The Cliff Tower Fantasy Blender 3D Full course


در آموزش The Cliff Tower Fantasy Blender 3D Full course شما بطور کامل با مراحل ساخت یک کلبه فانتزی بر روی صخره آشنا می شوید .

مراحل کار بصورت کامل و از ابتدا خواهد بود و تمامی موارد تشکیل دهنده را خواهید ساخت ،  البته می بایست با بلندر آشنایی داشته باشید .

در این آموزش تمامی فایلهای لازم و مورد استفاده شده در آموزش قرار داده شده است ، شما در چند فصل و با 12 ساعت ویدیوی با کیفیت موارد زیر را کار خواهید کرد :

 

Setting a Blender scene

 Blocking a building

 Modeling

 Sculpting stones, tiles, wood, rocks

 Create clever UVs, paint textures, project textures

 Create you’re own stylised and tileable textures

 Light and shade your objects

 Prepare a render

Enhance your picture with post production

حجم آموزش : 7.20GB
دانلود آموزش The Cliff Tower Fantasy Blender 3D Full course :
دانلود – بخش اول
دانلود – بخش دوم
دانلود – بخش سوم
دانلود – بخش چهارم
دانلود – بخش پنجم
دانلود – بخش ششم
دانلود – بخش هفتم
دانلود – بخش هشتم
دانلود – بخش نهم
دانلود – بخش دهم
دانلود – بخش یازدهم
دانلود – بخش دوازدهم
دانلود – بخش سیزدهم
دانلود – بخش چهاردهم
دانلود – بخش پانزدهم