آموزش Creative Shrimp – Blender space vfx


در این آموزش شما با نحوه ایجاد صحنه های بصری و بسیار زیبا از فضا جو آشنا خواهید شد ، از مواردی که میتوان به آن اشاره کرد ساخت سطح سیاره ، جو پیرامون آن ، ابرهای گازی ، سیاه چاله ها و هر آنچه که در فضای بیرون کره زمین میتوان دید.

حجم آموزش : 23 GB

دانلود آموزش Creative Shrimp – Blender space vfx :

دانلود – بخش اول
دانلود – بخش دوم
دانلود – بخش سوم
دانلود – بخش چهارم
دانلود – بخش پنج
دانلود – بخش ششم
دانلود – بخش هفتم
دانلود – بخش هشتم
دانلود – بخش نهم
دانلود – بخش دهم
دانلود – بخش یازدهم
دانلود – بخش دوازدهم
دانلود – بخش سیزدهم
دانلود – بخش چهاردهم
دانلود – بخش پانزدهم
دانلود – بخش شانزدهم