آموزش CGCookie – Modeling Realistic Characters with Blender


در این آموزش طی چند هفته آموزشی بصورت پیشرفته مدلسازی خواهید کرد ، مدلی که در این آموزش خواهید دید یک شخصیت است که از ابتدا آن را بصورت طبیعی مدل خواهید کرد .

حجم آموزش : 10.2 GB

دانلود آموزش CGCookie – Modeling Realistic Characters with Blender :

دانلود – بخش اول
دانلود – بخش دوم
دانلود – بخش سوم
دانلود – بخش چهارم
دانلود – بخش پنج
دانلود – بخش ششم
دانلود – بخش هفتم
دانلود – بخش هشتم
دانلود – بخش نهم
دانلود – بخش دهم
دانلود – بخش یازدهم
دانلود – بخش دوازدهم
دانلود – بخش سیزدهم
دانلود – بخش چهاردهم
دانلود – بخش پانزدهم
دانلود – بخش شانزدهم
دانلود – بخش هفدهم
دانلود – بخش هجدهم
دانلود – بخش نوزدهم
دانلود – بخش بیستم
دانلود – بخش بیست و یکم