آموزش 3DMotive – UV Mapping in Blender


در این آموزش با UV Mapping آشنا خواهید شد و تکنیک های آن را یاد خواهید گرفت .

Volume 1 :
Chapter 1 – Intro
Chapter 2 – Understanding UV Mapping
Chapter 3 – Automatic Unwrapping
Chapter 4 – Texture Previewing
Chapter 5 – Textures and Blender Internal
Chapter 6 – Textures and Blender Cycles
Chapter 7 – Smart Projection
Chapter 8 – Island Packing
Chapter 9 – UV Diagnostics
Chapter 10 – Islands and Stitching
Chapter 11 – Texel Density
Chapter 12 – Manual Unwrap
Chapter 13 – Live Unwrap

Volume 2 :
Chapter 1 – Intro
Chapter 2 – Unwrapping a Character Head
Chapter 3 – Refining Head Mapping
Chapter 4 – Copying UVs
Chapter 5 – Texture Baking
Chapter 6 – Changing UVs
Chapter 7 – Texture Atlasing
Chapter 8 – Camera Mapping
Chapter 9 – Moving Forwards with Camera Mapping
Chapter 10 – Texture Projection
Chapter 11 – Texture Painting & Conclusion

دانلود آموزش 3DMotive – UV Mapping in Blender Volume 1 :

حجم آموزش : 1.25 GB

دانلود

دانلود آموزش 3DMotive – UV Mapping in Blender Volume 2 :

حجم آموزش : 1.51 GB

دانلود