آموزشهای SomeKevin – Blender Speed art 10-25


SomeKevin  یکی از کاربران یوتیوب است که ویدیوهایی از آموزش نرم افزار بلندر تولید و انتشار میدهد ، او آموزشها را بصورت دور تند برای مشاهده قرار میدهد که این موضوع باعث میشود ویدیوها دارای حجم کمتری باشند و مشاهده یا دانلود آن سهل تر باشد.

در این قسمت آموزشهای Speed art شماره 10 الی 25 ایشان برای دانلود قرار داده شده و در نوشته های گذشته میتوانید آموزشهای 1 الی 10 را دانلود نمایید .

آموزشهای SomeKevin – Blender Speed art 1-10

دانلود آموزش SomeKevin – Blender Speed art 10-25:

آموزش شماره 11 – 247 مگابایت

آموزش شماره 12 – 175 مگابایت

آموزش شماره 13 – 198 مگابایت

آموزش شماره 14 – 123 مگابایت

آموزش شماره 15 – 158 مگابایت

آموزش شماره 16 – 120 مگابایت

آموزش شماره 17 – 145 مگابایت

آموزش شماره 18 – 159 مگابایت

آموزش شماره 19 – 149 مگابایت

آموزش شماره 20 – 94 مگابایت

آموزش شماره 21 – 222 مگابایت

آموزش شماره 22 – 358 مگابایت

آموزش شماره 23 – 136 مگابایت

آموزش شماره 24 – 220 مگابایت

آموزش فینال – 129 مگابایت